Befordringsbestemmelser ÆrøXpressen A/S

Generelle bestemmelser – herunder ansvarsregler for person- og/eller køretøjbefordring

 • Ved køb af billet til rejse med rederiets færge gælder disse bestemmelser for passagerer, biler, lastbiler, rejsegods og fragt:
 • Rederiet begrænser sit ansvar for tab, fejl og mangler, samt person-, ting- eller fragtskade i overensstemmelse med reglerne i Søloven, samt i de internationale transportkonventioner. (Se §5 vedr. gods og §9 vedr. erstatning for skade på person og bagage).
 • De rejsende har pligt til at overholde besætningens anvisninger.
 • Ombord- og i landkørsel sker i samarbejde med besætningen, og skal ske under særlig agtpågivenhed fra førerens side.
 • Brug af åben ild er strengt forbudt.
 • Rygning er ikke tilladt noget sted ombord.
 • Rederiet kan udelukke køretøjer, der lækker olie, benzin eller andet.
 • Rederiet kan udelukke personer fra transport – uanset om de har gyldig billet eller ej – hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er berusede eller påvirkede, er til gene for andre passagerer, rederiets personale eller i øvrigt ikke følger de anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af færgen.
 • Såfremt der er ambulance-, politi- eller rustvognskørsel (med følge) ved udsolgte afgange, bliver de sidst ankomne reserverede køretøjer sat i venteposition. Rederiet kan i særlige tilfælde afvise passagerer til de enkelte afgange, såfremt pladsforholdene betinger dette. 
 • Passagerområderne er videoovervågede. Enhver form for tyveri anmeldes til politiet. Beskadigelse af rederiets inventar eller andres ejendele vil medføre erstatningskrav.
 • Det er under rejsen på rederiets færge ikke tilladt at tilbyde varer til salg, omdele tryksager, foranstalte indsamlinger eller lignende – hverken ombord eller i land på rederiets område.
 • Rederiet kan løbende foretage ændringer, hvad angår afgange, færgelejer med videre. Det forventes, at passagerer holder sig orienteret om ændringer i sejlplanen.

Befordring af syge og handicappede

For invalidebiler imødekommer rederiet de ønsker, der måtte være med hensyn til parkering tæt på lounge på bildækket, i det omfang det er muligt. Rederiet kan forlange, at syge/handicappede har egen ledsager med under overfarten. En sådan ledsager overføres uden beregning. Rederiet påtager sig ikke ombord- eller i landbringelse af syge, medmindre sygdommen er opstået under overfarten.

Husdyr

Medbragte husdyr skal føres i snor eller opbevares i egnede kasser/bokse. Det er tilladt at lade hunde og andre dyr blive i bilen under overfarten. Rederiet er ikke ansvarlig for levende dyr, som en passager medbringer som rejsegods. Dyr må under ingen omstændigheder være på sæderne i saloner.

Bagage 

Under overførslen må der ikke medtages rejsegods, herunder håndbagage og andet gods, som kan volde fare eller væsentlig ulempe for skib, liv eller andet gods, herunder ingen af de stoffer og varer for hvilke overførsel iht. IMDG-koden ikke er tilladt.

Gods

A – Almindelig godsbefordring

Alle lastbiler/varevogne med en totalvægt over 3.500 kg eller en længde på over 6 m betegnes som lastbil.

For køretøjer anvendt til godstransport samt for transport af gods i øvrigt, herunder busser til passagerbefordring, gælder bestemmelserne i Østersøaftalen.

Ombordkørsel og i landkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra chaufførens side.

Gods på køretøjer skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, som måtte forekomme under en søtransport. Chaufføren er ansvarlig for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj. Rederiet har ikke pligt til at undersøge trailere, containere eller andre transportindretninger med hensyn til godsets pakning, stuvning, eller surring. Såfremt rederiet på trods heraf finder, at godset ikke er pakket på forsvarlig måde, kan rederiet afvise at overføre godset. Rederiet erstatter ikke skade på gods eller køretøj, når skaden skyldes mangelfuld surring, stuvning eller andre forhold, som påhviler chaufføren at sikre, og som rederiet ikke har særlig pligt til at påse. Kaptajn eller styrmand har det afgørende ord vedrørende lastesikring/-surringer, samt om lasten evt. skal afvises. 

Skade på gods eller fragt skal anmeldes straks ved modtagelse i ankomsthavnen, inden det forlader området. Såfremt dette ikke overholdes bortfalder reklamationsretten. Rederiet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på lastbiler og gods, der henstår på opmarch- og havnearealer i henhold til gældende retspraksis.

B – Farligt gods

Farligt gods transporteres i henhold til IMDG-kodens bestemmelser.

Afsender af gods har pligt til på forhånd skriftligt at oplyse rederiet om tilstedeværelsen af farligt gods senest 24 timer før transporten skal finde sted. Såfremt sådan oplysning ikke er givet, anses afsenderen for at have garanteret rederiet, at det til transport overgivne gods ikke indeholder farligt gods.

Ved overførsel af motorkøretøjer med farligt gods, skal de nødvendige dokumenter være til stede inden overførsel. Mærkning og emballering skal foretages efter gældende regler. Rederiet forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af farligt gods.

C – Befordring af levende dyr

Ved transport af levende dyr, skal chaufføren oplyse om dette senest ved ombordkørsel. Ved henvendelse til personalet, kan der under overfarten gives tilladelse til at tilse dyrene. Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.

D – Erhvervsgods og eksprespakker 

Ved fragt af erhvervsgods og eksprespakker skal pakker afleveres i forbindelse med færgens afgang samt afhentes i forbindelse med færgens ankomst. Kunden skal selv sørge for, at pakkerne kommer ombord på færgen og af færgen igen. 

E – Kontrolvejning

Rederiet er berettiget til at foretage kontrolvejning af trailere for verifikation af den ved reservationen opgivne vægt af traileren. Såfremt kontrolvejningen viser, at traileren overskrider den opgivne vægt, kan rederiet udstede en afgift til kunden til dækning af omkostninger til kontrolvejning, ekstra håndtering og administration.

Besætningen er berettiget til at afvise en trailer, der ved kontrolvejning har vist sig at overskride den ved reservationen opgivne vægt.

F – Modregningsforbud

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på rederiet i billetprisen eller rederiets tilhørende tilgodehavender.

G – Henstillen af gods

Gods, der henstilles på opmarcharealerne på rederiets færgelejer, henstår på kundens egen regning og risiko. Rederiet anses tidligst at have modtaget godset på det tidspunkt, hvor ombordkørsel / lastning af godset påbegyndes af rederiets personale.

Såfremt kunden ikke afhenter godset straks efter, at rederiets personale har bragt det i land, henstilles godset på kundens egen regning og risiko, jvf. Sølovens §274 stk. 3 nr. 2, idet godset henstilles på områder, der kun i begrænset omfang er overvåget og sikret. Kunden opfordres derfor til selv at sikre godset på bedst mulige måde.

Betaling af billetter

Ved bestilling af billet på nettet betales med kreditkort. På kontoret kan billetter købes med kreditkort og kontant. På færgen kan billetter betales med kreditkort og kontant. Der kan være et betalingsgebyr forbundet med anvendelse af visse kreditkort. Dette vil i så fald fremgå, inden betalingen skal godkendes af passageren. Passageren skal ved modtagelsen af billet eller kort sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Rederiet er berettiget til at opkræve afbestillingsgebyr ved for sen afmelding af en reserveret plads eller manglende fremmøde, idet afmelding skal ske senest inden planmæssig afgang. Rederiet er endvidere berettiget til herefter at afsætte den reserverede plads til anden side. Rejsebureauer, busselskaber og godskunder kan anmode om en kreditaftale. Rederiet kan afvise at indgå kreditaftale eller kræve sikkerhed i form af bankgaranti for at indgå kreditaftale. Rederiet indgår ikke kreditaftale med privatpersoner.

Refundering 

10-turskort eller ubenyttede klip refunderes, hvis henvendelse om dette sker til rederiets kontor inden udløb af gyldighed for kortet.

Øvrige billetter refunderes, hvis annullering sker inden 30 minutter før afgang. Bortkomne billetter refunderes ikke. Har en kunde mistet eller forlagt sin billet, må der købes en ny. 

Kontrol af billetter

Der kontrolleres ikke billet fra Ærø. Der kontrolleres og sælges billet mod Ærø. I en situation hvor en rejsende ikke har gyldig billet og ikke er i stand til at betale gyldig billet skal vedkommende opgive sit fulde navn, adresse samt fødselsdato. Herudover skal pågældende passager legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument. Rederiet fremsender efterfølgende en opkrævning på billetpris samt et tillæg på 300,- kroner til dækning af administration. Personligt udstedte billetter og kort inddrages ved konstateret misbrug uden kompensation.

Aflysninger/forsinkelser

Rederiet påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af eventuel manglende plads på skibet, forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften, som skyldes uregelmæssigheder, herunder Force Majeure, tekniske årsager, vand- og vejrforhold. Endvidere forbeholder rederiet sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser. Rederiet er aldrig ansvarlig for tab opstået som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner. Rederiets erstatning ved forsinkelse eller aflysning kan aldrig overskride billettens pris.

Erstatning for skade på person, køretøj og bagage

Ved befordring af passagerer er rederiet fritaget for ansvar for tiden, før passageren går ombord, og efter at passageren er kommet i land. Rederiet er ikke ansvarlig for tab eller skade på penge, værdipapirer samt andre værdigenstande, såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande. Ombord- og i landkørsel af køretøjer sker på egen risiko og uden ansvar for rederiet. Det er passagerens pligt at holde sit køretøj forsvarligt afbremset under transporten ved at sætte køretøjet i gear og trække håndbremsen. 

Skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede er rederiet uvedkommende. Specialudstyr, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj og som beskadiges, men dette er i bevægelse, erstattes ikke uanset ansvarsforhold i øvrigt. Det er passagerens eget ansvar at surre cykel, motorcykel, knallert, scooter eller lignende, og det påhviler altid passageren at sikre sig, at køretøjet er tilstrækkeligt stabilt og sikret til at modstå almindelig forventet søgang på overfarten. Skader på sådanne køretøjer, som følge af væltning eller forskubning under overfarten er rederiet uvedkommende.

Reklamationer

Anmeldelse af skader på personlige ejendele, køretøjer, rejsegods eller fragt skal straks rettes til en af rederiets besætningsmedlemmer inden færgen forlades. Klager over skader, opstået under rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til rederiets personale ombord, kan indsendes til rederiets kontor.

Kontakt:

ÆrøXpressen A/S, Havnepladsen 8, 5960 Marstal, telefon +45 7370 7800, E-mail: [email protected]